Effective Communication for Delegation & Follow up (สุดยอดเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ)

989 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Effective Communication for Delegation & Follow up (สุดยอดเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ)

หลักการและแนวคิด

ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  องค์กรต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถดำเนินต่อไปได้และเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อความเป็นผู้นำที่ก้าวนำองค์กรอื่น ๆ

การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางสภาวการณ์เช่นนี้ ผู้บริหารองค์กรที่ชาญฉลาดและมีภาวะผู้นำจะต้องหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง

ซึ่งในบรรดากลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ผู้บริหารจะต้องนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น “การสื่อสาร” กล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญที่สุด เพราะการสื่อสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทำให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ร่วมกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีทิศทาง และจะต้องนำมาใช้ให้สอดคล้องกับพื้นฐานขององค์กรทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบการบริหาร ทัศนคติ และค่านิยม รวมทั้งวัฒนธรรมของบุคลากรในองค์กรจึงจะทำให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

“กลยุทธ์การสื่อสาร” จึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญและต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร

ในองค์กรหนึ่งๆจะประกอบได้ด้วยหลายแผนก “กลยุทธ์การสื่อสาร” และ การสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกัน เข้าใจกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน ดังนั้น การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกัน จะทำให้งานส่วนรวมบรรลุเป้าหมายได้ โดยที่ทุกๆฝ่ายต่างก็พยายามที่จะต่อเชื่อมแนวความคิดในการทำงานให้เป็นเนื้อเดียวกัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดี จนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการสั่งงาน และมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ
 • เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าแสดงออก รู้จักการนำเสนอเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจอย่างมีระบบ และมีหลักการที่ถูกต้อง
 • ขจัดปัญหาเรื่องการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและมอบหมายงานที่ไม่ชัดเจน เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมร่วมกัน
เนื้อหาหลักสูตร (Course outline)
 • หลักการสำคัญของการสื่อสาร เพื่อการสั่งงาน และการมอบหมายงาน
  • การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
  • การสร้างความสัมพันธ์
  • การสั่งงานงาน และมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ
  • การนำเสนอแนวความคิดในการทำงานร่วมกัน
Workshop 1 : การสื่อสารที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆ
 • อุปสรรคทางด้านการสื่อสารและแนวทางในการเอาชนะอุปสรรค
  • หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสาร
  • ปัจจัยสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  • เทคนิควิธีสื่อสาร เพื่อการสั่งงาน และมอบหมายงานให้เข้าใจ บรรลุเป้าหมายทุกสถานการณ์
  • สร้างแนวความคิดการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมในองค์กร
Workshop 2 : เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 • คุณสมบัติของนักสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพื่อการสั่งงานและมอบหมายงาน
  • ค้นหาความสัมพันธ์ด้วยจุดยืนร่วมกัน
  • ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
  • สร้างประสบการณ์ที่ทุกคนชื่นชอบ
  • สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น
Workshop 3 : ฝึกสร้างกระบวนการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
 • สร้างกระบวนการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและมอบหมายงาน
  • การติดตามผลให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
  • การใช้การสื่อสารให้หลากหลายวิธี
  • ระยะเวลาที่ใช้ในการสื่อสาร
  • ให้ความสำคัญกับภาษาที่ใช้ในกาสื่อสาร
  • การให้รู้เท่าที่จำเป็น
  • การรับฟังอย่างตั้งใจ

Workshop 4 : กิจกรรมสร้างกระบวนการสื่อสารของตนเอง

กลุ่มผู้เข้าอบรม

 • หัวหน้างาน
 • พนักงานเตรียมเข้าสู่หัวหน้างาน
 • ผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง
   

   

   

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้