การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย ไคเซ็น Continuous Improvement with Kaizen

2397 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย ไคเซ็น Continuous Improvement with Kaizen

หลักการและแนวคิด

Kaizen เป็นแนวคิดที่ทำใช้ในการบริหารการจัดการมีประสิทธิผล โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการส่วนร่วมของพนักงานทุกคน บุคลากรทุกระดับ ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทที่ประสบความสำเร็จมักนำเอาแนวคิดของไคเซ็นคือการยอมรับว่าการบริหารให้ประสบผลสำเร็จจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้แนวคิดไคเซ็นยังขยายขอบข่ายออกไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับนายจ้างด้วยในด้านการผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย ฯลฯ อย่างเป็นระบบ Kaizenให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานและริเริ่มวิธีการคิดที่มุ่งกระบวนการทำงานและระบบการบริหารที่สนับสนุนและยอมรับแนวคิดของผู้บริหารและพนักงาน จากหลักการของ Kaizen จึงเป็นแนวคิดที่จะช่วยมาตรฐานที่มีอยู่เดิม (Maintain) และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น (Improvement) ซึ่งกำหนดแนวคิดนี้แล้ว มาตรฐานที่มีอยู่เดิมก็จะค่อย ๆ ลดลง ความสำคัญในกระบวนการของ Kaizen คือ การใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานมาคิดปรับปรุงงาน โดยใช้การลงทุนเพียงเล็กน้อยซึ่งก่อให้เกิดการปรับปรุงที่ละเล็กที่ละน้อยที่ค่อย ๆ เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตรงข้ามกับแนวคิดของนวัตกรรม (Innovation)ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีซับซ้อนระดับสูงด้วยเงินลงทุนมหาศาล ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจแบบใดก็สามารถใช้วิธีการของ Kaizen เพื่อปรับปรุงได้

Kaizen  มีหลักการง่ายๆ 3 อย่างด้วยกันซึ่งคือ เลิก ลด และ เปลี่ยน พูดง่ายๆ ก็คือ Kaizen คือการลดหรือยกเลิกขั้นตอนส่วนเกินนั้นเอง การลดหรือยกเลิกขั้นตอนส่วนเกินในกระบวนการทำงานที่ไม่สร้าง value ให้กับธุรกิจสามารถทำให้ประหยัดเวลาอันมีค่าและะประหยัดต้นทุนได้เช่นกัน ในส่วนของการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรควรจะทำความเข้าใจ เพราะจะช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ระบบที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรมีมากมาย องค์กรจะต้องเลือกประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับลักษณะของการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ลดความสูญเสีย มีต้นทุนในการดำเนินงานที่เหมาะสม และ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลา

วัตถุประสงค์

ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวคิด หลักการ และเครื่องมือ การทำไคเซ็น
ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการวางระบบบริหารไคเซ็นผ่านและกรณีศึกษา

หัวข้อการฝึกอบรม

 Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
109.00-10.30 น.

ภาพรวมของ Kaizen และการเพิ่มผลิตภาพ

 • แนวคิด และหลักการของไคเซ็น (Kaizen)
 • มุมมองการปรับปรุงเพื่อ ลดปัญหา เพื่อเพิ่มผลผลิต
 • การ เลิก ลด เปลี่ยน
 • การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
 • การวางระบบและการบริหารงาน ด้วยไคเซ็น
 • การรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ รางวัล
 • แนวทางการเก็บข้อมูลและการวัด เพื่อพิสูจน์ผลของไคเซ็น
210.45-12.00 น.

วิธีการคิด การมองปัญหาและการเขียนขั้นตอน Kaizen

 • หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน
 • ประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน
 • วิธีการคิดเพื่อหาประเด็นในการปรับปรุงด้วยไคเซ็น
 • หลักการทางเทคนิค 30 วิธี เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
313.00-14.30 น.

Workshop Kaizen

 • ผู้ร่วมอบรมทดลองปฏิบัติจากกรณีศึกษาของวิทยาก
414.45-16.00 น.

Workshop Kaizen (ต่อ)

 • ผู้ร่วมอบรมทดลองปฏิบัติจากกรณีศึกษาของวิทยากร
 • นำเสนอผลงาน และวิเคราะห์ผลที่ได้รับ Discussion

วิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน Workshop
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • หัวหน้างาน
 • ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวนไม่เกิน 30 คน
ระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
แนวทางที่ใช้ในการอบรม
แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิบัติ 70                                              
บรรยาย                                  ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 
กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                 วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้