ปรับ Mindset ปลุก Passion เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน

2542 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปรับ Mindset ปลุก Passion เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน

หลักการและแนวคิด  

ในการทำงานภายในองค์การนั้น Mindset ของพนักงานเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการบริหารองค์การ และเป็นการกระตุ้นเตือนถึงปัญหาต่าง ๆ ขององค์กร เพราะถ้าพนักงานนั้นมี Mindset ที่ดีต่อองค์กรหรือการทำงาน ก็จะทำให้พนักงานนั้นรู้สึกมีความสุข และมีความพึงพอใจในการทำงาน  แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีพนักงานบางคนหรือบางกลุ่มที่มี Mindset ที่ไม่ดีต่อองค์กรหรือการทำงาน  ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาภายในองค์กรได้  ซึ่งสิ่งที่ผู้บริหารควรจะต้องทำคือ พยายามลบล้าง Mindset ที่ไม่ได้ออกไปจากความรู้สึกของพนักงาน และสร้าง Mindset ใหม่ที่เป็นทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานเหล่านั้น

Mindset มีทั้งที่เป็นบวก และที่เป็นลบ  ซึ่งจะมีผลต่อองค์กรเป็นอย่างมาก  ถ้า Mindset ของพนักงานถูกต้องกับองค์กรและงาน พนักงานจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ ให้กับองค์กรและแสดงศักยภาพภายในตัวเองออกมา  แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าพนักงานขององค์กรนั้นเกิด Mindset ที่ไม่ถูกต้อง(เป็นลบ)ต่อองค์กร หรือต่องานที่ทำแล้ว  ก็อาจจะทำให้พนักงานนั้นเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำ ซึ่งจะทำให้พนักงานนั้นขาดความรับผิดชอบ ทำแค่เพียงให้ผ่านไปวัน ๆ หนึ่งเท่านั้น  โดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายในการทำงาน และไม่มีความตั้งใจที่จะทำให้งานนั้นสัมฤทธิ์ผล   ถ้าพนักงานสามารถปรับเปลี่ยน Mindset ที่ไม่ถูกต้องออกไปได้  วันข้างหน้านั้นองค์กรและพนักงานทุก ๆ คนนั้นย่อมจะได้รับสิ่งดี ๆ แล้วก็จะทำให้พวกเขานั้นพร้อมที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ที่กำลังจะเข้ามา และยินดีเปลี่ยนแปลงเพื่อให้งานและการพัฒนาองค์กรนั้นดีขึ้น และที่สำคัญพนักงานมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และเปิดใจต่อการทำงานมากขึ้น

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 • พัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจวิธีการสร้างตัวตนและขับเคลื่อนการทำงานด้วยทัศนคติ
 • ทำให้ผู้เรียนค้นพบความหมายที่แท้จริงของเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ
 • ทำให้ผู้เรียนเข้าใจพลังแฝงที่ขับเคลื่อนการทำงานของคุณ
 • ทำให้ผู้เรียนก้าวข้ามความกลัวจนสามารถลงมือปฏิบัติได้
 • ทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนความเชื่อที่เหนี่ยวรั้งเป็นความเชื่อที่ส่งเสริมตัวคุณ
 • เรียนรู้การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความเป็นคุณที่ดีกว่า
 • เพื่อเพิ่มความมั่นใจของผู้เรียนผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
 • พนักงานทั่วไป
เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

 • ความหมายและความสำคัญ ของการกำหนดความตั้งใจ และทัศนคติมุ่งมั่นต่อเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ
 • เรียนรู้ระดับพลังงานในตัวคุณและวิธีเพิ่มระดับพลังงานของตัวคุณ
 • ประเมินตนเองผ่านผลลัพธ์ของชีวิตและการทำงาน
 • สร้างตัวตนเพื่อเป็นคนเหนือชั้น ด้วยสูตรลัพธ์ความสำเร็จ PTFAR       
  • พัฒนาร่างกาย-ความคิด-ความรู้สึก-การกระทำ-ผลลัพธ์                                    
 • การวางเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนตนเอง 
  • เป้าหมายที่พึงประสงค์
  • ระดับความเชื่อที่มีผลต่อเป้าหมาย
 • กิจกรรมเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ…มากที่สุด?

ให้ผู้เรียนลองฝึกกำหนดเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายที่เมื่อบรรลุแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการกำหนดเป้าหมายของตนเองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

 • เป้าหมายและคุณค่าของการบรรลุเป้าหมาย Golden Circle Theory: WHY
 • พลังแฝงที่ขับเคลื่อนการกระทำ
  • พลังแห่งความสุข
  • พลังแห่งการหนีความทุกข์
 • การเลือกเป้าหมายที่ดีที่สุด 
 • กิจกรรมเป้าหมายกับความหมายที่มีต่อชีวิต

 ให้ผู้เรียนลองฝึกค้นหาเหตุผลอธิบายเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายที่เมื่อบรรลุแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการคิดอย่างมีเหตุผลต่อเป้าหมายของตนเองว่ามีคุณค่าพอที่จะขับเคลื่อนและลงมือกระทำหรือไม่เพียงใด
 • การก้าวข้ามความกลัว
  • การขยายพื้นที่สบายใจเพื่อความสำเร็จ
  • 3 วิธีเอาชนะความกลัวที่เหนี่ยวรั้งการบรรลุเป้าหมายของคุณ
 • ความเชื่อที่กำหนดชีวิตของคุณ
  • ประเภทของความเชื่อที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของคุณ
  • ที่มาของความเชื่อและวิธีการเปลี่ยนความเชื่อ
  • 6 ขั้นตอนการเปลี่ยนแก่นความเชื่อของคุณเพื่อยกระดับชีวิตและการทำงาน
 • การพัฒนานิสัยให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานตลอดไป
สถานที่อบรม 

 • ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร


การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

 วิธีการดำเนินหลักสูตร

เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียงเน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปแนวทางและเทคนิคที่ใช้ในการดำเนินหลักสูตรฝึกอบรม

การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้ได้ทันที
 การสร้างและกระตุ้นการสื่อสาร 2 ทาง เช่น

 • การแนะนำตัวเอง จุดประสงค์และความคาดหวังจากการอบรม
 • คำสำคัญต่างๆ (Key Words)
 • การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม
 • การประเมินผลตนเองหลังการอบรม
 • ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
 • ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ
Workshop ประเด็นสำคัญที่สามารถฝึกทักษะได้
 • กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
 • นำเทคนิค และเครื่องมือมาตรฐานไปทดลองใช้
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
Assignment เพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
 • หัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของตนเอง
เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบัติการ (Work Shop) , การแสดงสถานการณ์จำลอง (Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริตของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้