LEADERSHIP & MANAGEMENT SKILL

การสร้างวิทยากรผู้สอนจากภายในองค์กร (Trainer) เพื่อทำหน้าที่ในฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กรเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน เมื่อองค์กรมีการเติบโตขึ้น มีพนักงานมากขึ้น การถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง องค์กรในบางครั้งสามารถใช้บริษัทภายนอกผู้ชำนาญทำการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานได้ แต่องค์กรไม่สามารถจะพึ่งพิงบริษัทภายนอกได้ทุกๆ ครั้งทุกเวลา เพราะหากทำเช่นนั้นต้นทุนการฝึกอบรมจะมีราคาสูงมาก และอาจจะมีข้อจำกัดด้านเวลา และเนื้อหาในการถ่ายทอดด้วย การสร้างวิทยากรผู้สอนฝึกอบรมจากภายในองค์กรจึงได้ประโยชน์มากต่อองค์กร เพราะวิทยากรภายในนั้น รู้และเข้าใจปัญหาองค์กรเป็นอย่างดี และอยู่ใกล้ชิดกับผู้รับการอบรมในองค์กรอันจะทำให้สะดวกต่อการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่น

ในการทำงานของทุกองค์กร การจะเป็นที่ยอมรับของสังคมในองค์กรนั้น การมีมนุษย์สัมพันธ์และรู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ เข้าใจและรู้จักลักษณะของตนเองและผู้อื่น เข้าใจในหลักของการสื่อสาร ความสำคัญ และปัญหาที่มักจะเกิดจากการสื่อสาร เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ตนเองและองค์กร

โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วหลากหลาย และมีจำนวนมาก โดยเฉพาะในรูปออนไลน์ ดังนั้นการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การพัฒนาตนเอง ตามหลักการ 70 20 และ 10 หากผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจ รูปแบบการหาองค์ความรู้ต่างๆ และการนำองค์ความรู้เหล่านั้น มาประยุกต์ใช้ ย่อมจะทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อน ได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

หัวหน้างานอาวุโสถือเป็นตำแหน่งงานที่สำคัญ ในการเชื่อมระหว่างธุรกิจกับองค์กร เชื่อมผู้จัดการและพนักงาน การที่หัวหน้างานอาวุโสทราบบทบาทและหน้าที่ของตน เพื่อให้การบริหารงานภายในบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อ งมีประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรสามารถพัฒนาได้ภายในอนาคต

ผู้นำใครๆ ก็เป็นได้ แต่การเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต้องเข้าใจธุรกิจ (Business Acumen) และเข้าใจตนเอง(Self-Awareness) การเข้าใจธุรกิจจะทำให้ผู้นำทราบภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจในอนาคต เพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไปสร้างสรรค์และออกแบบแผนธุรกิจของตนเอง ประกอบกับการเข้าใจตนเองของผู้นำ ที่ชวนผู้นำให้กลับมาทบทวนและสำรวจตนเองว่า สถานะความเป็นผู้นำของตนเป็นเช่นไร เพื่อนำสิ่งที่ค้นพบมาสรรค์สร้างและออกแบบภาวะผู้นำในแบบฉบับของตนเอง จนสามารถยกระดับขีดความสามารถของตนในด้านส่วนตัวและการทำงาน

Mindset มีทั้งที่เป็นบวก และที่เป็นลบ ซึ่งจะมีผลต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ถ้า Mindset ของพนักงานถูกต้องกับองค์กรและงาน พนักงานจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ ให้กับองค์กรและแสดงศักยภาพภายในตัวเองออกมา

ปัจจุบันโลกการทำงาน รูปแบบการทำงานมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การเป็นผู้จัดการยุคใหม่จึงจำเป็นต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ผู้จัดการยุคใหม่จำเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้ทันสมัยพัฒนาชิงล้านให้สามารถก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำกลยุทธ์ขององค์กรให้ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้