บทความทั้งหมด

บรรยายโดยครูผู้สอนที่ได้รับการรับรองการเป็นวิทยากรด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ ( Professional Customer Complaint ) ลงทะเบียนท่านละ 900 บาท จัดอบรมในวันที่ 24 มิ.ย.64

คอร์สเรียนออนไลน์หลักสูตร Microsoft Word Professional อบรมในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบ Zoom) ลงทะเบียนท่านละ 350บาท เท่านั้น !!!

คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) หลักสูตร 2 วัน ลงทะเบียนท่านละ 1,990 บาท

คอร์สเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom อบรมในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ลงทะเบียนท่านละ 1,490 บาท

คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร Google Meet & Calendar จำนวน 3 ชั่วโมง อบรมวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

คอร์สเรียนออนไลน์หลักสูตร Excel Intermediate จำนวน 6 ชั่วโมง อบรมวันที่ 24,25,27 พฤษภาคม 2564 (วันละ 2 ชั่วโมง) เวลา 13.30 - 15.30 น.

คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร Excel for HR จำนวน 6 ชั่วโมง อบรมผ่านระบบ Zoom วันที่ 1,2,4 มิถุนายน 2564 (วันละ 2 ชม.) เวลา 13.30 - 15.30 น.

คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร Excel Basic จำนวน 6 ชั่วโมง อบรมในวันที่ 24,25,27 พฤษภาคม 2564 (วันละ 2 ชั่วโมง) เวลา 09.30 - 11.30 น.

การสร้างวิทยากรผู้สอนจากภายในองค์กร (Trainer) เพื่อทำหน้าที่ในฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กรเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน เมื่อองค์กรมีการเติบโตขึ้น มีพนักงานมากขึ้น การถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง องค์กรในบางครั้งสามารถใช้บริษัทภายนอกผู้ชำนาญทำการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานได้ แต่องค์กรไม่สามารถจะพึ่งพิงบริษัทภายนอกได้ทุกๆ ครั้งทุกเวลา เพราะหากทำเช่นนั้นต้นทุนการฝึกอบรมจะมีราคาสูงมาก และอาจจะมีข้อจำกัดด้านเวลา และเนื้อหาในการถ่ายทอดด้วย การสร้างวิทยากรผู้สอนฝึกอบรมจากภายในองค์กรจึงได้ประโยชน์มากต่อองค์กร เพราะวิทยากรภายในนั้น รู้และเข้าใจปัญหาองค์กรเป็นอย่างดี และอยู่ใกล้ชิดกับผู้รับการอบรมในองค์กรอันจะทำให้สะดวกต่อการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่น

ในยุคที่การแข่งขันสูงในทุกวงการธุรกิจ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านทักษะการสื่อสารได้อย่างมีชั้นเชิง ศาสตร์และศิลป์ในการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม และคงปฏิเสธไม่ได้สำหรับยุค Digital การตอบแชทคือทักษะที่ต้องเข้าใจถึงระดับจิตใจของลูกค้าว่าอะไรคือสิ่งสามารถทำให้ลูกค้าวางใจไว้ที่เรา ผ่านการตอบแชทที่โดนใจลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำ ก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจและตัดสินใจ หนึ่งทักษะทอง ที่ขาดไม่ได้ ของนักขายในปี 2020 คือ ทักษะ การตอบแชทด้วยจิตวิทยาการสื่อสารผ่านตัวอักษร

การบริหารทีมขายคือหลักยุทธศาสตร์ที่มีการวางกลยุทธ์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารตำแหน่งทีมขาย พัฒนาทักษะการขาย หรือการออกแบบกลวิธีที่เพิ่มยอดขาย การออกแบบนั่นคือหมากที่นักขายเชิงกลยุทธ์ได้วางไว้ทั้งสิ้น เพื่อล้อมทุกโอกาส อุดทุกจุดอ่อน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมขายด้วยกลยุทธ์การขายผ่านการวางแผนเป็นระบบ คิดเป็นขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกลวิธีรับมือได้กับทุกสถานการณ์เพื่อสร้างให้ยอดขายเติบโตอย่างยั่งยืน

การเจรจาต่อรองเป็นศาสตร์และศิลป์ที่เหนือชั้น หากแต่แท้จริงแล้วมาจากเทคนิคที่เรียบง่ายและเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้เพียงแค่เข้าใจหลักการและนำมาประยุกต์ใช้ผ่านกลวิธีพลังแห่งการต่อรองเชิงจิตวิทยาไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานในองค์กร เข้าใจจังหวะแห่งการต่อรองพร้อมเทคนิคที่ช่วยให้การต่อรองนั้นได้อย่างมีศักยภาพ

ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูง ทักษะการโทรเชิญถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะรายชื่อลูกค้าที่รับการโทรเชิญมาร่วมโครงการคือมูลค่าของยอดขายที่แท้จริง ดีที่สุดแห่งการปิดการขาย ด่านแรกคือการสร้างโอกาสผ่านทักษะการโทรเชิญอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามาร่วมงานเปิดตัวโครงการและรับข้อมูลที่เป็นผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ เพื่อตัดสินใจลงทุน

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกฎหมายใหม่ของไทยที่กำลังจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ โดยกฎหมายนี้ได้กำหนดโทษทั้งในทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครองไว้สูงถึง 5 ล้านบาท ดังนั้น ทุก ๆ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของป็นจำนวนมาก พนักงานทุกคน จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อพิพาทและปํญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองและต่อบริษัท

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) เป็นกฎหมายใหม่ของไทยที่กำลังจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองไว้สูงถึง 5 ล้านบาท

ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ องค์กรต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถดำเนินต่อไปได้และเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อความเป็นผู้นำที่ก้าวนำองค์กรอื่น ๆ

OKRs เป็นแนวทางหนึ่งของการบริหารผลงานองค์กรที่ได้รับการพัฒนา และนำมาใช้ในหลายๆ องค์กรจนกลายเป็นปัจจัย สำคัญที่ทำให้องค์กรเหล่านั้นประสบความสำเร็จที่ผ่านมา ไมว่าจะเป็น Google Adobe Intel Twitter Zynga และอีกหลายๆ แห่ง รวมถึงหลายองค์กรในประเทศไทยก็เริ่มสนใจที่จะนำ ระบบนี้มาใช้แทนระบบบริหารผลงานแบบเดิม

Kaizen เป็นแนวคิดที่ทำใช้ในการบริหารการจัดการมีประสิทธิผล โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการส่วนร่วมของพนักงานทุกคน บุคลากรทุกระดับ ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทที่ประสบความสำเร็จมักนำเอาแนวคิดของไคเซ็นคือการยอมรับว่าการบริหารให้ประสบผลสำเร็จจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในการทำงานของทุกองค์กร การจะเป็นที่ยอมรับของสังคมในองค์กรนั้น การมีมนุษย์สัมพันธ์และรู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ เข้าใจและรู้จักลักษณะของตนเองและผู้อื่น เข้าใจในหลักของการสื่อสาร ความสำคัญ และปัญหาที่มักจะเกิดจากการสื่อสาร เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ตนเองและองค์กร

การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี เป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานขาย งานประชาสัมพันธ์ งานบริการหลังการขาย เป็นต้น หากสามารถให้บริการได้อย่างดีเลิศ ผู้รับบริการเกิดความชื่นชมประทับใจ ก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จและภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการบริการที่เป็นเลิศ

โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วหลากหลาย และมีจำนวนมาก โดยเฉพาะในรูปออนไลน์ ดังนั้นการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การพัฒนาตนเอง ตามหลักการ 70 20 และ 10 หากผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจ รูปแบบการหาองค์ความรู้ต่างๆ และการนำองค์ความรู้เหล่านั้น มาประยุกต์ใช้ ย่อมจะทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อน ได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

หัวหน้างานอาวุโสถือเป็นตำแหน่งงานที่สำคัญ ในการเชื่อมระหว่างธุรกิจกับองค์กร เชื่อมผู้จัดการและพนักงาน การที่หัวหน้างานอาวุโสทราบบทบาทและหน้าที่ของตน เพื่อให้การบริหารงานภายในบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อ งมีประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรสามารถพัฒนาได้ภายในอนาคต

ผู้นำใครๆ ก็เป็นได้ แต่การเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต้องเข้าใจธุรกิจ (Business Acumen) และเข้าใจตนเอง(Self-Awareness) การเข้าใจธุรกิจจะทำให้ผู้นำทราบภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจในอนาคต เพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไปสร้างสรรค์และออกแบบแผนธุรกิจของตนเอง ประกอบกับการเข้าใจตนเองของผู้นำ ที่ชวนผู้นำให้กลับมาทบทวนและสำรวจตนเองว่า สถานะความเป็นผู้นำของตนเป็นเช่นไร เพื่อนำสิ่งที่ค้นพบมาสรรค์สร้างและออกแบบภาวะผู้นำในแบบฉบับของตนเอง จนสามารถยกระดับขีดความสามารถของตนในด้านส่วนตัวและการทำงาน

ASMT จัดฝึกอบรม AVSEC Airport Security Course ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป โพรเทค จำกัด ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส”

"ASMT จัดฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิเคียวริทัส (ประเทศไทย) จำกัด" เมื่อวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2563 บริษัท เอเอสเอ็ม เทรนนิ่ง จำกัด (ASMT) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 40 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 บริษัท เอเอสเอ็ม เทรนนิ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม Team Building ให้กับ บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด ณ ไทรโยควิว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2563 บริษัท เอเอสเอ็ม เทรนนิ่ง จำกัด (ASMT) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 40 ชั่วโมง

บางคนมีพี่น้องแท้ๆ แต่นิสัยและความคิดยังไม่เหมือนกันเลย แล้วเราจะคาดหวังให้คนทั้งทีมมีนิสัยหรือความคิดเหมือนกับเราได้อย่างไร

ก่อนอื่นขอบอกความหมายของคำว่า Team Building ก่อน Team Building คือ การรวบรวมรูปแบบของกิจกรรมหลายๆ ประเภท เพื่อใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในกลุ่มคน หรือสังคมที่อยู่ร่วมกัน หรือในที่ทำงาน) ดังนั้น ถ้าถามว่าทำไมแต่ละองค์กรต้องทำ Team Building คำตอบก็คือ เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีขึ้น ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มดีขึ้น และเกิดสภาพแวดล้อมในทีมที่ดีขึ้น Team Building เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาองค์กร (Organizational Development)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้